Stephen Schiffer

Dept of Philosophy, NYU

5 Wash. Pl., New York, NY 10003

stephen.schiffer@nyu.edu